Egerländer Gmoi Nürnberg

 

Märzveilchen

Text: Otto Zerlik, Melodie: Gretl Maier-Plihal

 

Hier ist der Liedtext:

 

Kam is da Winta vagånga,

scho kumma ba Staudn uu Stua,

schäi zoat uu schäi niedle,

niat protzat uu friedle

Märzveichala, putzigh uu kloa.

 

Sie brauchn kua Gwålt, kua Stürkn,

durch sie wird kua Wurzl vadrängt.

Sie wolln no an Leitn

beweisn, uadeitn,

wöis gäiht, wenn ma goutmöithigh denkt.

 

Tout ma sua a Veichal betråchtn,

sa is, åls wollats oin sogn:

Påss af, gäih neat weita,

niat häicha af d Låita,

åls dich deina Föiß sicha trogn!


© 2024 Egerländer Gmoi Nürnberg